Legislatívne zmeny

Január 2019 - Metodické usmernenie vydané a novelizované v roku 2019 . (.. viac)

Jún 2018 - Metodické usmernenie o spracovaní a vykazovaní výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. (.. viac)

Február 2018 – Definičná príručka systém 2018. (.. viac)

November 2017 – Vestník č. 14/2017 Platobná schopnosť zdravotných poisťovní ... (.. viac)

September 2017 – Platobná schopnosť zdravotných poisťovní ... (.. viac)

Júl 2017 – Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov ... (.. viac)

Apríl 2017 – UDZS Holandská karta WHIC ... (.. viac)

November 2016 – Metodické usmernenie. Spracovanie a vykazovanie lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou (.. viac)

Apríl 2016 – MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB - MKCH (.. viac)

August 2015 – Vestník číslo 11/2015 (.. viac)

10.6.2015 – Metodické usmernenie č. 5/2/2013 K refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 (.. viac)

5.5.2015 – Metodické usmernenie č. 16/1/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou (.. viac)

13.2.2015 – V. Čislák: Poriadok v poplatkoch - nové pravidlá a pozitívna zmena (.. viac)

19.1.2015 – Metodické usmernenie č. 16/2014 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou (.. viac)

9.1.2015 – Zmena názvu odbornej ambulancie neznamená zmenu v kompetenciách lekárov (.. viac)

5.12.2014 – Metodické usmernenie č. 15/2014 o postupoch zdravotných poisťovní v SR počas prechodného obdobia na elektronickú výmenu dát (.. viac)

20.11.2014 – ÚDZS Metodické usmernenie č. 14/2014 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009. (.. viac)

18.9.2014ÚDZS  Metodické usmernenie č. 10/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG. (.. viac)

SYNERGIS SLOVAKIA s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, Slovak Republic
© 2014 Synergis - All rights reserved, Created by vaselogo.sk